مشاوره تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی http://isoiec17020.mihanblog.com 2018-10-21T22:34:24+01:00 text/html 2017-03-15T12:26:50+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی قابل توجه شرکتهای بازرسی ای که پرونده تایید صلاحیت آنها مفتوح می باشد http://isoiec17020.mihanblog.com/post/7 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">پیرو اطلاعیه منتشر شده مورخ 1395/11/02 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مبنی بر عدم پذیرش درخواست تایید صلاحیت اعطا یا افزایش دامنه فعالیت، به اطلاع آن دسته از شرکتهای بازرسی ای که تا قبل از این تاریخ درخواست های خود را در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به ثبت رسانده می رساند، می توانند جهت دریافت خدمات مشاوره از مرحله پس از پذیرش تقاضا به بعد با این گروه مشاور تماس برقرار نمایند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">خدماتی که این گروه مشاور با توجه به سیاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، می تواند به شرکتهای بازرسی ارائه نماید به شرح زیر می باشد:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">1- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد 17020:2012 و دوره ممیزی داخلی استاندراد 17020:2012؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">2- مشاوره رفع عدم انطباقهای اعلامی به شرکتهای بازرسی در مرحله بررسی مدارک پس از پذیرش تقاضا؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">3- انجام پیش ارزیابی مخصوص شرکهای بازرسی که در نوبت انجام ارزیابی قرار گرفته اند؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">4- مشاوره جهت خرید بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه ای مخصوص بازرسی در قبال کارفرمایان و اشخاص ثالث و بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">5- فروش تجهیزات بازرسی فنی در کلیه حوزه های بازرسی فنی شرکتهای بازرسی؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">6- مشاوره طراحی و مستند سازی سیستم مدیریت بازرسی مخصوص شرکتهای بازرسی که در مرحله انجام ارزیابی مراقبتی بوده و سیستم مدیریت بازرسی آنها براساس ویرایش قدیم (1998) می باشد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارائه خدمات با شماره 09212208964 تماس برقرار نمایید.</p> text/html 2017-03-15T12:25:54+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی فروش انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی طرح مخصوص شرکتهای بازرسی http://isoiec17020.mihanblog.com/post/6 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به استحضار می­رساند، طبق تکلیف استاندارد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 11pt; line-height: 16.8667px;">ISO/IEC 17020:2012</span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;در بند 5-1-4</span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;خرید بیمه نامه مناسب، کافی و ارائه آن به تیم های ارزیابی نهاد اعتبار دهنده ملی ایران در زمان اخذ اعطا گواهینامه تایید صلاحیت یا در زمان تجدید و تمدید گواهی نامه تایید صلاحیت به عنوان یکی از الزامات استاندارد 17020 قابل توجه می باشد. در واقع نهاد بازرسی کننده با خرید بیمه نامه یک تضمین برای تسهیل فرایندهای خود، در صورت بروز مشکل و یا حادثه پیش بینی نشده ایجاد می نماید. بیمه مسئولیت باید تمامی مسئولیتهای نهاد بازرسی ناشی از ارائه خدمت بازرسی را، چه در حین انجام بازرسی و چه پس از انجام آن را در صورت اثبات نهاد قضایی بپذیرد. بیمه مسئولیت باید همه حوادث مالی و حوادث جانی و کلیه اشخاص شامل شخص اول(خود نهاد بازرسی)، شخص دوم (مشتری نهاد بازرسی) و شخص سوم (اشخاص ثالث) را تحت حمایت خود قرار دهد.</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212209864 تماس بگیرید.</span></p> text/html 2017-03-15T12:25:09+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی ویژگی های لازم برای شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/5 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">یک نهاد حقوقی که می خواهد به عنوان یک شرکت بازرسی فنی تایید صلاحیت شده فعالیت نماید باید دارای چندین ویژگی بوده تا بتواند نسبت به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت 17020 در حوزه فنی مورد نظر اقدام نماید:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">1- از نظر حقوقی شرکت بازرسی فنی باید مستقل بوده و جز شرکتهای بازرسی نوع الف باشد،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">2- تیم فنی یا پوسته اولیه شرکت کاملا اشراف به زمینه بازرسی فنی داشته و از نظر نحوه انجام فعالیت بازرسی مسلط به امور مربوطه باشند،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">3- تجهیزات بازرسی کافی و مناسب در اختیار داشته باشند،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">4- یک سیستم مدیریت بازرسی براساس استاندارد 17020 طرح ریزی و پیاده سازی نموده تا بتوانند اثبات نمایند که هم الزامات استاندارد 17020 را بخوبی درک نموده و هم فرآیند بازرسی فنی براساس این سیستم مدیریت انجام می گیرد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">شاید اکثر شرکتهای بازرسی متقاضی اخذ تایید صلاحیت بتوانند موارد ذکر شده بندهای 1، 2 و 3 را فراهم نمایند اما به طور حتم برای برآورده کردن بند 4 نیازمند استفاده از خدمات یک مشاور متخصص جهت طراحی و پیاده سازی الزامات استاندارد 17020 می باشند. این گروه مشاور با توجه به سوابق مثبت و تجربه کاری کافی و موفق خود، آمادگی دارد تا به شرکتهای بازرسی فنی جهت براورده ساختن الزام ذکر شده در بند 4 مشاوره ارائه نماید. خدمات مشاوره ما در کل کشور قابل استفاده می باشد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212208964 تماس بگیرید.</p> text/html 2017-01-18T17:53:52+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی پیش ارزیابی و ممیزی داخلی استاندارد 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/4 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">همه شرکتهای بازرسی کننده ای که در انتظار انجام ارزیابی تایید صلاحیت برای اخذ اعتبار تایید صلاحیت از نهاد اعتبار دهنده ملی می باشند این دغدغه برایشان پابرجاست که آیا در ارزیابی دفتر مرکزی توانایی گذراندن ارزیابی بدون عدم انطباق را دارند یا نه؟</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">از این رو لازم می باشد که سیستم مدیریت بازرسی استقرار و پیاده سازی شده توسط شخص ثالثی مورد ممیزی قرار گرفته تا نواقص موجود و عدم انطباقهای احتمالی سیستم قبل از انجام ارزیابی نهایی توسط نهاد اعتبار دهندده، توسط شخص ثالث شناسایی شده و به اطلاع سازمان بازرسی کننده برسد. لذا با توجه به سوابق انجام این کار و تجارب گذشته، گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020 آمادگی دارد تا خدمت پیش ارزیابی را در زمینه استاندارد 17020 به تمامی شرکتهای بازرسی در سراسر ایران ارائه نماید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">مزایای استفاده از خدمات پیش ارزیابی:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">1- کسب آمادگی مناسب جهت انجام ارزیابی اصلی توسط نهاد اعتبار دهنده،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">2- اطمینان خاطر از استقرار و پیاده سازی کلیه الزامات استاندارد 17020،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">3- کشف عدم انطباقهای احتمالی پیش از شروع ارزیابی تایید صلاحیت توسط نهاد اعتبار دهنده،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">4- مواجهه با کمترین تعداد عدم انطباق ارزیابی اصلی توسط نهاد اعتبار دهنده،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">5- &nbsp;دریافت گزارش مبسوط از نحوه برآورده سازی الزامات استاندارد شامل نقاط مثبت، فرصتهای بهبود سیستم استقرار یافته.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">6-صرفه جویی در هزینه های مربوط به ارزیابی های مجدد توسط نهاد اعتبار دهنده،</p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><br><br>جهت کسب اطلاع به سایت مادر مراجعه کنید.</span><div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">www.isoiec17020.ir&nbsp;</span> </div> text/html 2016-12-11T09:54:01+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی مشاوره استقرار الزامات استاندارد 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/3 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:13.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020 با تجربه بیش از 4 سال ارائه خدمات مشاوره موفق در زمینه طراحی، مستندسازی، آموزش و پیاده سازی الزامات استاندارد 17020 به شرکتهای بازرسی سراسر کشور و به واسطه حضور در کمیسیون های تدوین استاندارد ملی ایزو آی ای سی 17020 و راهنمای استاندارد 17020 با شماره ملی 9133 و همچنین انجام ارزیابی شرکتهای بازرسی فنی آمادگی دارد تا به شرکتهای بازرسی متقاضی اخذ تایید صلاحیت از نهاد اعتبار دهنده ملی در کلیه حوزه های بازرسی فنی ارائه خدمت دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:13.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212208964 تماس برقرار نمایند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:13.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">راههای ارتباطی با گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">www.isoiec17020.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">www.instagram.com/isoiec17020.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">www.aparat.com/isoiec17020.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Email:iso.iec.17020@gmail.Com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Tel:09212208964<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2016-10-18T11:00:28+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی یک مشاوره حرفه ای استقرار الزامات استاندارد 17020 چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ http://isoiec17020.mihanblog.com/post/2 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">هم اکنون شرکتهای بازرسی فنی که به تازگی تاسیس شده اند یا به عنوان شرکتهای بازرسی فعال در یک یا چند حوزه محدود فعالیت می نمایند تمایل دارند که از طریق بکار گیری خدمات مشاوره نسبت به اخذ تایید صلاحیت در حوزه یا حوزه های جدید اقدام نموده یا دامنه فعالیت فعلی خود را گسترش دهند. از این رو لازم بوده شرکتهای بازرسی متقاضی استفاده از خدمات مشاور دقت کافی را &nbsp;در این خصوص به خرج دهند تا نسبت به انتخاب مشاور حرفه ای اقدام کرده که بتواند با ارائه راهکارهای مناسب از طریق اشراف اطلاعاتی نسبت به مراحل اخذ تایید صلاحیت و نحوه براورده سازی الزامات استاندارد مرجع، این مهم را برای شرکت به ارمغان آورد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">آیتم های لازم جهت انتخاب مشاور حرفه ای استاندارد 17020 از دید این گروه مشاور:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">1- توان ارائه مدارک مثبته&nbsp;حداقل&nbsp;3 مورد پروژه مشاوره استقرار سیستم مدیریت بازرسی به اتمام رسیده موفق،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">2-&nbsp;توان ارائه مدارک مثبته&nbsp;حداقل 5 مورد دوره آموزشی برگزار شده آموزش الزامات استاندارد ISO/IEC17020:2012،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">3-&nbsp;توان ارائه مدارک مثبته&nbsp;حداقل 10 مورد انجام ممیزی/ارزیابی شرکتهای بازرسی فنی،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">در واقع یک مشاور حرفه باید هم جایگاه ممیز/ارزیاب شرکتهای بازرسی، هم جایگاه مدرس آموزش الزامات استاندارد 17020 و &nbsp;هم جایگاه مسئول تضمین کیفیت یک شرکت بازرسی را درک کرده باشد تا با بکار گیری هر سه وجه عنوان شده بهترین مسیر را به شرکت بازرسی خواهان خدمات مشاوره ارائه نماید.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">به شرکتهای بازرسی فنی اطمینان داده می شود در صورت استفاده از خدمات مشاوره این گروه مشاور جهت استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC17020:2012 با خاطری آسوده به اهداف تعیین شده خود خواهند رسید. جهت اطلاع از نحوه ارائه خدمات با شماره 09212208964 &nbsp;تماس بگیرید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">به آدرس WWW.ISOIEC17020.IR مراجعه نمایید.</p> text/html 2016-10-18T10:56:25+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی مشاوره تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی http://isoiec17020.mihanblog.com/post/1 <span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">گروه مشاوران تخصصی استاندراد 17020 با بهره گیری از تجارب ارزنده جمعی از اعضاء تدوین کننده استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی 17020:1392 در راستای توسعه استقرار استاندارد گرد هم آمده تا با ارائه تجارب اعضاء خود به شرکتهای متقاضی، زمینه پیشرفت و تعالی و افزایش حضور در بازار کار را برای آنان به ارمغان آورند. خدمات قابل ارائه توسط این گروه به شرح زیر می¬باشد:</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">- آموزش و مشاوره در راستای ایجاد توانمند سازی شرکت جهت طراحی سیستم مدیریت بازرسی مطابق با نیاز، فرآیند و نوع فعالیت بازرسی شرکت،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">- آموزش و مشاوره جهت نحوه انجام مستندسازی ها مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC17020:2012،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">- آموزش و مشاوره جهت نحوه اجرای سیستم مدیریت بازرسی براساس ISO/IEC17020:2012،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">- آموزش و مشاوره جهت نحوه ایجاد سوابق مرتبط با مستندسازی های انجام شده براساس ISO/IEC17020:2012،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">زمینه های ارائه خدمات آموزش و مشاوره این گروه در تمامی حوزه های دامنه فعالیت شرکتهای بازرسی می باشد که به طور اختصار برخی از آنها به شرح ذیل ذکر می گردد:</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">1- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب (NDT) سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی،&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">2- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی مخازن تحت فشار،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">3- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی دیگهای بخار،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">4- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی دیگهای آب گرم،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">5- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری مخازن CNG،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">6- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری خودرو های گازسوز CNG،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">7- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده،&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">8- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی آسانسور های برقی براساس استاندارد 6303-1</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">جهت اطلاع از ارائه هرگونه خدمات لطفا با شماره 09212208964 تماس برقرار نمایید.</span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br><br>به سایت WWW.ISOIEC17020.IR مراجعه کنید.</span>