مشاوره تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی http://isoiec17020.mihanblog.com 2018-12-08T19:28:15+01:00 text/html 2018-11-23T20:05:32+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی دانلود متن استاندارد 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/12 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">برای دسترسی به هر استاندارد ملی باید در وحله اول به سایت سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه کنید. بر روی سایت سازمان ملی استاندارد از مسیر زیر می توانید با وارد کردن شماره هر استاندارد ملی به آن دسترسی داشته باشید:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">صفحه اصلی سایت سازمان/ استانداردهای ملی/فهرست استانداردهای ملی</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><a href="http://standard.isiri.gov.ir/">لینک دسترسی به استانداردهای ملی////</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><a href="http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=37805">لینک دانلود استاندارد 17020///</a></p> text/html 2018-11-23T19:44:40+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی استاندارد 17020 چیست؟ http://isoiec17020.mihanblog.com/post/11 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">استاندارد 17020 سندی مکتوب، مدون و مصوب در سطح بین المللی است که در برگیرنده الزامات مربوط به نهادهای بازرسی فنی بوده و نهادهای بازرسی فنی با پیاده سازی الزامات این استاندارد و در معرض ارزیابی قرار دادن سیستم مدیریت خود برای نهاد تایید صلاحیت ملی کشور خود امکان ارائه خدمات بازرسی فنی یا بازرسی کالا را پیدا می نماید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">این استاندارد از 8 بند اصلی تشکیل شده است که به ترتیب زیر می باشد:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بند 1- هدف و دامنه کاربرد</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بند 2- مراجع الزامی</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بند 3- تعاریف و اصطلاحات</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بند 4- الزامات عمومی</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بند 5- الزامات ساختاری</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بند 6- الزامات منابع</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بند 7- الزامات فرآیندی</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">بند 8- الزامات سیستم مدیریت</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">این گروه مشاور آماده ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان استقرار الزامات این استاندارد در کل کشور می باشد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212208964 تماس بگیرید.</p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">به وبسایت اصلی ما مراجعه کنید</p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">www.isoiec17020.ir</p> text/html 2018-11-23T19:39:39+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی الزامات استاندارد 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/10 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">استاندارد 17020 که مخصوص نهادهای بازرسی می باشد در برگیرنده الزامات ذیل می باشد:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"></p><div align="right" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><br></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;هدف و دامنه کاربرد</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مراجع الزامی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اصطلاحات و تعاریف</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الزامات عمومی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">4-1&nbsp;&nbsp;&nbsp;بی طرفی و استقلال</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">4-2&nbsp;&nbsp;&nbsp;محرمانگی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الزامات ساختاری</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">5-1&nbsp;&nbsp;&nbsp;الزامات اداری</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">5-2&nbsp;&nbsp;&nbsp;سازمان و مدیریت</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الزامات منابع</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">6-1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کارکنان</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">6-2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تسهیلات و تجهیزات</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">6-3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;واگذاری کار به پیمانکاران فرعی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الزامات فرآیندی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">7-1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;روش ها و روش های اجرایی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">7-2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;جابجایی موردها و نمونه ها برای بازرسی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">7-3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;سوابق بازرسی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">7-4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;گزارش های بازرسی و گواهینامه های بازرسی</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">7-5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شکایات و درخواست های رسیدگی مجدد</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">7-6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فرآیند شکایات و درخواست های رسیدگی مجدد</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الزامات سیستم مدیریت</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8-1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;گزینه ها</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8-2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مستندات سیستم مدیریت (گزینه الف)</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8-3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کنترل مدارک&nbsp;&nbsp;(گزینه الف)</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8-4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کنترل سوابق (گزینه الف)</font></span></p></td></tr><tr><td width="527" colspan="2" valign="top" style="width: 395.25pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8-5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بازنگری مدیریت (گزینه الف)</font></span></p></td></tr><tr><td width="526" valign="top" style="width: 394.5pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8-6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ممیزی های داخلی (گزینه الف)</font></span></p></td><td width="1" style="border: none; padding: 0in;"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="tahoma" size="2">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td width="526" valign="top" style="width: 394.5pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8-7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اقدامات اصلاحی (گزینه الف)</font></span></p></td><td width="1" style="border: none; padding: 0in;"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="tahoma" size="2">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td width="526" valign="top" style="width: 394.5pt; padding: 0in 5.4pt;"><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma" size="2">8-8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اقدامات پیشگیرانه (گزینه الف)</font></span></p></td><td width="1" style="border: none; padding: 0in;"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="tahoma" size="2">&nbsp;</font></p></td></tr></tbody></table></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">&nbsp;نهادهای بازرسی باید کلیه الزامات ذکر شده را در مجموعه خود مستندسازی، پیاده سازی نموده و از طریق انجام ممیزی داخلی از برآورده شدن آن ها اطمینان حاصل نمایند.</span><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">این گروه مشاور امادکی دارد تا به نهادهای بازرسی متقاضی دریافت مشاوره به منظور برآورده سازی کلیه این الزامات مشاوره ارائه نماید.</p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">به وبسایت اصلی ما مراجعه کنید</p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">www.isoiec17020.ir</p> text/html 2018-11-23T19:38:56+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی آموزش استاندارد 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/9 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">این گروه مشاور با بهره گیری از تجارب سالها مشاوره و آموزش الزامات استاندارد 17020 آمادگی دارد به کلیه نهادهای بازرسی خدمات آموزشی با عنوان دوره آشنایی با الزامات استاندارد 17020 را با سرفصل ذیل ارائه نماید:</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 8.75pt 0.0001pt 0in; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اهداف یادگیری دوره:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><div align="right" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px;"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="873" style="border-spacing: 0px; margin-left: 8.15pt; border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr style="height: 23.1pt;"><td width="16" nowrap="" style="width: 11.8pt; border: none; padding: 0in 5.4pt; height: 23.1pt;"></td><td width="857" nowrap="" style="width: 642.95pt; border: none; padding: 0in 5.4pt; height: 23.1pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 11.7pt 0.0001pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فراگیران در پایان دوره می بایست :</span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.75in 0.0001pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">با اهداف و ساختار مجمع بین المللی تایید صلاحیت آشنا گردند.</span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.75in 0.0001pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">با&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مفاهیم و&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الزامات استاندارد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ISO/IEC17020</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; آشنا گردند.</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.75in 0.0001pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به مستند نمودن فعالیت ها و بهبود مستمر آنها در حوزه بازرسی شناخت پیدا نمایند.</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 8.75pt 0.0001pt 0in; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سرفصل محتوای دوره:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">1-<span style="font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"></span><span lang="FA" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تعاریف مرتبط با تکیه بر مفاهیم ارزیابی انطباق و تایید&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">صلاحیت</span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; font-family: Arial, sans-serif;">–</span><span lang="FA" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ISO 17000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 44.25pt; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2-<span style="font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اهداف و ساختار مجمع بین المللی تایید صلاحیت (</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">IAF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)،</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 44.25pt; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">3-<span style="font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ارزیابی انطباق و انواع نهاد های ارزیابی انطباق (</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">CABs</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) ،</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 44.25pt; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">4-<span style="font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ویژگیهای&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نهادهای تایید صلاحیت ملی(</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">NABs</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">NACI</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">با تکیه بر الزامات استاندارد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ISO 17011</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 44.25pt; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">5-<span style="font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الزامات استاندارد ایران- ایزو 17020 سال 1392(</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ISO/IEC17020:2012</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 20.7px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(<b>تشریح بندهای استاندارد نظیر:&nbsp;</b>(</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الزامات عمومی{</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بی طرفی و استقلال،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">محرمانگی}،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الزامات ساختاری {</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الزامات اداری،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سازمان و مدیریت}،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الزامات منابع {</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کارکنان،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تسهیلات و تجهیزات،&nbsp;</span><span style="text-indent: -0.5in;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">واگذاری کار به پیمانکار فرعی}،&nbsp;</span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الزامات فرآیندی {</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">روش ها و روش های اجرایی،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">جابجایی مورد ها و نمونه ها برای بازرسی،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سوابق بازرسی،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">گزارش بازرسی و گواهینامه بازرسی،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شکایت ها و درخواست­های رسیدگی مجدد،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فرآیند شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد}،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الزامات سیستم مدیریت {</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کنترل مدارک،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کنترل سوابق،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بازنگری مدیریت،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ممیزی های داخلی،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اقدامات اصلاحی،&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اقدامات پیشگیرانه}).</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; text-align: justify;"></p><div align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">به وبسایت اصلی ما مراجعه کنید</div><div align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">www.isoiec17020.ir</div> text/html 2017-03-15T12:26:50+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی قابل توجه شرکتهای بازرسی ای که پرونده تایید صلاحیت آنها مفتوح می باشد http://isoiec17020.mihanblog.com/post/7 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">پیرو اطلاعیه منتشر شده مورخ 1395/11/02 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مبنی بر عدم پذیرش درخواست تایید صلاحیت اعطا یا افزایش دامنه فعالیت، به اطلاع آن دسته از شرکتهای بازرسی ای که تا قبل از این تاریخ درخواست های خود را در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به ثبت رسانده می رساند، می توانند جهت دریافت خدمات مشاوره از مرحله پس از پذیرش تقاضا به بعد با این گروه مشاور تماس برقرار نمایند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">خدماتی که این گروه مشاور با توجه به سیاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، می تواند به شرکتهای بازرسی ارائه نماید به شرح زیر می باشد:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">1- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد 17020:2012 و دوره ممیزی داخلی استاندراد 17020:2012؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">2- مشاوره رفع عدم انطباقهای اعلامی به شرکتهای بازرسی در مرحله بررسی مدارک پس از پذیرش تقاضا؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">3- انجام پیش ارزیابی مخصوص شرکهای بازرسی که در نوبت انجام ارزیابی قرار گرفته اند؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">4- مشاوره جهت خرید بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه ای مخصوص بازرسی در قبال کارفرمایان و اشخاص ثالث و بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">5- فروش تجهیزات بازرسی فنی در کلیه حوزه های بازرسی فنی شرکتهای بازرسی؛</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">6- مشاوره طراحی و مستند سازی سیستم مدیریت بازرسی مخصوص شرکتهای بازرسی که در مرحله انجام ارزیابی مراقبتی بوده و سیستم مدیریت بازرسی آنها براساس ویرایش قدیم (1998) می باشد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارائه خدمات با شماره 09212208964 تماس برقرار نمایید.</p> text/html 2017-03-15T12:25:54+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی فروش انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی طرح مخصوص شرکتهای بازرسی http://isoiec17020.mihanblog.com/post/6 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به استحضار می­رساند، طبق تکلیف استاندارد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 11pt; line-height: 16.8667px;">ISO/IEC 17020:2012</span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;در بند 5-1-4</span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;خرید بیمه نامه مناسب، کافی و ارائه آن به تیم های ارزیابی نهاد اعتبار دهنده ملی ایران در زمان اخذ اعطا گواهینامه تایید صلاحیت یا در زمان تجدید و تمدید گواهی نامه تایید صلاحیت به عنوان یکی از الزامات استاندارد 17020 قابل توجه می باشد. در واقع نهاد بازرسی کننده با خرید بیمه نامه یک تضمین برای تسهیل فرایندهای خود، در صورت بروز مشکل و یا حادثه پیش بینی نشده ایجاد می نماید. بیمه مسئولیت باید تمامی مسئولیتهای نهاد بازرسی ناشی از ارائه خدمت بازرسی را، چه در حین انجام بازرسی و چه پس از انجام آن را در صورت اثبات نهاد قضایی بپذیرد. بیمه مسئولیت باید همه حوادث مالی و حوادث جانی و کلیه اشخاص شامل شخص اول(خود نهاد بازرسی)، شخص دوم (مشتری نهاد بازرسی) و شخص سوم (اشخاص ثالث) را تحت حمایت خود قرار دهد.</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212209864 تماس بگیرید.</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به وبسایت اصلی ما مراجعه کنید.</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">www.isoiec17020.ir</span></p> text/html 2017-03-15T12:25:09+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی ویژگی های لازم برای شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/5 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">یک نهاد حقوقی که می خواهد به عنوان یک شرکت بازرسی فنی تایید صلاحیت شده فعالیت نماید باید دارای چندین ویژگی بوده تا بتواند نسبت به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت 17020 در حوزه فنی مورد نظر اقدام نماید:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">1- از نظر حقوقی شرکت بازرسی فنی باید مستقل بوده و جز شرکتهای بازرسی نوع الف باشد،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">2- تیم فنی یا پوسته اولیه شرکت کاملا اشراف به زمینه بازرسی فنی داشته و از نظر نحوه انجام فعالیت بازرسی مسلط به امور مربوطه باشند،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">3- تجهیزات بازرسی کافی و مناسب در اختیار داشته باشند،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">4- یک سیستم مدیریت بازرسی براساس استاندارد 17020 طرح ریزی و پیاده سازی نموده تا بتوانند اثبات نمایند که هم الزامات استاندارد 17020 را بخوبی درک نموده و هم فرآیند بازرسی فنی براساس این سیستم مدیریت انجام می گیرد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">شاید اکثر شرکتهای بازرسی متقاضی اخذ تایید صلاحیت بتوانند موارد ذکر شده بندهای 1، 2 و 3 را فراهم نمایند اما به طور حتم برای برآورده کردن بند 4 نیازمند استفاده از خدمات یک مشاور متخصص جهت طراحی و پیاده سازی الزامات استاندارد 17020 می باشند. این گروه مشاور با توجه به سوابق مثبت و تجربه کاری کافی و موفق خود، آمادگی دارد تا به شرکتهای بازرسی فنی جهت براورده ساختن الزام ذکر شده در بند 4 مشاوره ارائه نماید. خدمات مشاوره ما در کل کشور قابل استفاده می باشد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212208964 تماس بگیرید.</p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">به سایت اصلی ما مراجعه کنید.</p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">www.isoiec17020.ir</p> text/html 2017-01-18T17:53:52+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی پیش ارزیابی و ممیزی داخلی استاندارد 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/4 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">همه شرکتهای بازرسی کننده ای که در انتظار انجام ارزیابی تایید صلاحیت برای اخذ اعتبار تایید صلاحیت از نهاد اعتبار دهنده ملی می باشند این دغدغه برایشان پابرجاست که آیا در ارزیابی دفتر مرکزی توانایی گذراندن ارزیابی بدون عدم انطباق را دارند یا نه؟</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">از این رو لازم می باشد که سیستم مدیریت بازرسی استقرار و پیاده سازی شده توسط شخص ثالثی مورد ممیزی قرار گرفته تا نواقص موجود و عدم انطباقهای احتمالی سیستم قبل از انجام ارزیابی نهایی توسط نهاد اعتبار دهندده، توسط شخص ثالث شناسایی شده و به اطلاع سازمان بازرسی کننده برسد. لذا با توجه به سوابق انجام این کار و تجارب گذشته، گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020 آمادگی دارد تا خدمت پیش ارزیابی را در زمینه استاندارد 17020 به تمامی شرکتهای بازرسی در سراسر ایران ارائه نماید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">مزایای استفاده از خدمات پیش ارزیابی:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">1- کسب آمادگی مناسب جهت انجام ارزیابی اصلی توسط نهاد اعتبار دهنده،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">2- اطمینان خاطر از استقرار و پیاده سازی کلیه الزامات استاندارد 17020،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">3- کشف عدم انطباقهای احتمالی پیش از شروع ارزیابی تایید صلاحیت توسط نهاد اعتبار دهنده،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">4- مواجهه با کمترین تعداد عدم انطباق ارزیابی اصلی توسط نهاد اعتبار دهنده،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">5- &nbsp;دریافت گزارش مبسوط از نحوه برآورده سازی الزامات استاندارد شامل نقاط مثبت، فرصتهای بهبود سیستم استقرار یافته.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">6-صرفه جویی در هزینه های مربوط به ارزیابی های مجدد توسط نهاد اعتبار دهنده،</p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><br><br>جهت کسب اطلاع به سایت مادر مراجعه کنید.</span><div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">www.isoiec17020.ir&nbsp;</span> </div> text/html 2016-12-11T09:54:01+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی مشاوره استقرار الزامات استاندارد 17020 http://isoiec17020.mihanblog.com/post/3 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:13.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020 با تجربه بیش از 4 سال ارائه خدمات مشاوره موفق در زمینه طراحی، مستندسازی، آموزش و پیاده سازی الزامات استاندارد 17020 به شرکتهای بازرسی سراسر کشور و به واسطه حضور در کمیسیون های تدوین استاندارد ملی ایزو آی ای سی 17020 و راهنمای استاندارد 17020 با شماره ملی 9133 و همچنین انجام ارزیابی شرکتهای بازرسی فنی آمادگی دارد تا به شرکتهای بازرسی متقاضی اخذ تایید صلاحیت از نهاد اعتبار دهنده ملی در کلیه حوزه های بازرسی فنی ارائه خدمت دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:13.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212208964 تماس برقرار نمایند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:13.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">راههای ارتباطی با گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">www.isoiec17020.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">www.instagram.com/isoiec17020.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">www.aparat.com/isoiec17020.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Email:iso.iec.17020@gmail.Com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Tel:09212208964<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2016-10-18T11:00:28+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی یک مشاوره حرفه ای استقرار الزامات استاندارد 17020 چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ http://isoiec17020.mihanblog.com/post/2 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">هم اکنون شرکتهای بازرسی فنی که به تازگی تاسیس شده اند یا به عنوان شرکتهای بازرسی فعال در یک یا چند حوزه محدود فعالیت می نمایند تمایل دارند که از طریق بکار گیری خدمات مشاوره نسبت به اخذ تایید صلاحیت در حوزه یا حوزه های جدید اقدام نموده یا دامنه فعالیت فعلی خود را گسترش دهند. از این رو لازم بوده شرکتهای بازرسی متقاضی استفاده از خدمات مشاور دقت کافی را &nbsp;در این خصوص به خرج دهند تا نسبت به انتخاب مشاور حرفه ای اقدام کرده که بتواند با ارائه راهکارهای مناسب از طریق اشراف اطلاعاتی نسبت به مراحل اخذ تایید صلاحیت و نحوه براورده سازی الزامات استاندارد مرجع، این مهم را برای شرکت به ارمغان آورد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">آیتم های لازم جهت انتخاب مشاور حرفه ای استاندارد 17020 از دید این گروه مشاور:</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">1- توان ارائه مدارک مثبته&nbsp;حداقل&nbsp;3 مورد پروژه مشاوره استقرار سیستم مدیریت بازرسی به اتمام رسیده موفق،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">2-&nbsp;توان ارائه مدارک مثبته&nbsp;حداقل 5 مورد دوره آموزشی برگزار شده آموزش الزامات استاندارد ISO/IEC17020:2012،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">3-&nbsp;توان ارائه مدارک مثبته&nbsp;حداقل 10 مورد انجام ممیزی/ارزیابی شرکتهای بازرسی فنی،</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">در واقع یک مشاور حرفه باید هم جایگاه ممیز/ارزیاب شرکتهای بازرسی، هم جایگاه مدرس آموزش الزامات استاندارد 17020 و &nbsp;هم جایگاه مسئول تضمین کیفیت یک شرکت بازرسی را درک کرده باشد تا با بکار گیری هر سه وجه عنوان شده بهترین مسیر را به شرکت بازرسی خواهان خدمات مشاوره ارائه نماید.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">به شرکتهای بازرسی فنی اطمینان داده می شود در صورت استفاده از خدمات مشاوره این گروه مشاور جهت استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC17020:2012 با خاطری آسوده به اهداف تعیین شده خود خواهند رسید. جهت اطلاع از نحوه ارائه خدمات با شماره 09212208964 &nbsp;تماس بگیرید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12.222222328186035px;">به آدرس WWW.ISOIEC17020.IR مراجعه نمایید.</p> text/html 2016-10-18T10:56:25+01:00 isoiec17020.mihanblog.com رضا شهرانی مشاوره تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی http://isoiec17020.mihanblog.com/post/1 <span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">گروه مشاوران تخصصی استاندراد 17020 با بهره گیری از تجارب ارزنده جمعی از اعضاء تدوین کننده استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی 17020:1392 در راستای توسعه استقرار استاندارد گرد هم آمده تا با ارائه تجارب اعضاء خود به شرکتهای متقاضی، زمینه پیشرفت و تعالی و افزایش حضور در بازار کار را برای آنان به ارمغان آورند. خدمات قابل ارائه توسط این گروه به شرح زیر می¬باشد:</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">- آموزش و مشاوره در راستای ایجاد توانمند سازی شرکت جهت طراحی سیستم مدیریت بازرسی مطابق با نیاز، فرآیند و نوع فعالیت بازرسی شرکت،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">- آموزش و مشاوره جهت نحوه انجام مستندسازی ها مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC17020:2012،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">- آموزش و مشاوره جهت نحوه اجرای سیستم مدیریت بازرسی براساس ISO/IEC17020:2012،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">- آموزش و مشاوره جهت نحوه ایجاد سوابق مرتبط با مستندسازی های انجام شده براساس ISO/IEC17020:2012،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">زمینه های ارائه خدمات آموزش و مشاوره این گروه در تمامی حوزه های دامنه فعالیت شرکتهای بازرسی می باشد که به طور اختصار برخی از آنها به شرح ذیل ذکر می گردد:</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">1- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب (NDT) سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی،&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">2- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی مخازن تحت فشار،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">3- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی دیگهای بخار،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">4- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی دیگهای آب گرم،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">5- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری مخازن CNG،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">6- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی ادواری خودرو های گازسوز CNG،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">7- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده،&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">8- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در راستای استقرار استاندارد ISO/IEC 17020 در زمینه بازرسی آسانسور های برقی براساس استاندارد 6303-1</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">جهت اطلاع از ارائه هرگونه خدمات لطفا با شماره 09212208964 تماس برقرار نمایید.</span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br><br>به سایت WWW.ISOIEC17020.IR مراجعه کنید.</span>